'Save Future Travel' campaign/Teithio’n Ddiogel yn y Dyfodol

This is a very worrying time for many people and I have been contacted by a significant number of residents who work in the travel industry about the future.

I fully appreciate all of the concerns that have been set out and the seriousness of the situation for the whole UK travel industry, which I recognise is facing real difficulty in light of the coronavirus outbreak.

The UK Government has been engaging with both the package travel sector and consumer advocacy bodies to assess the impact of cancellations made due to the coronavirus outbreak. Groups such as ABTA have been in talks with the UK Government about amending the Package Travel Regulations, which are underpinned by the EU Package Travel Directive. These talks are ongoing and I am closely monitoring the situation and listening to the views of those living and working here in our constituency.

I want to reassure you that support is available right now for businesses who are struggling. The Government is deferring VAT payments due between now and the end of June, and all businesses in the retail, hospitality or leisure sectors are exempt from business rates for 12 months.

In addition, I would also encourage businesses in the travel industry who are facing cashflow and other difficulties to explore the Government-backed loans and guarantees that have been made available. A coronavirus job retention scheme has also been launched too.

The full list of support available can be found through this link:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses

I have also published the available guidance on my website www.robin-millar.org.uk

 

Mae hwn yn amser pryderus iawn i lawer o bobl ac mae llawer o drigolion sy’n gweithio ym maes teithio wedi cysylltu â mi ynglŷn â’r dyfodol. 

Rydw i'n gwerthfawrogi’r holl bryderon sydd wedi cael eu hanfon a pha mor ddifrifol yw’r sefyllfa hon i'r holl ddiwydiant teithio yn y DU, sy’n wynebu anawsterau sylweddol yn sgil y coronafeirws.  

Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn ymgysylltu â’r sector pecynnau teithio a chyrff eiriolaeth i gwsmeriaid i asesu effaith y teithiau sydd wedi’u canslo yn sgil y coronafeirws. Mae grwpiau fel ABTA wedi bod mewn trafodaethau â Llywodraeth y DU ynglŷn â diwygio’r Rheoliadau Pecynnau Teithio, sy’n seiliedig ar Gyfarwyddiaeth Pecynnau Teithio’r UE. Mae’r trafodaethau hyn yn parhau ac rydw i'n monitro’r sefyllfa’n ofalus ac yn gwrando ar safbwyntiau’r rheini sy’n byw ac yn gweithio yma yn ein hetholaeth ni.  

Hoffwn eich sicrhau chi bod cymorth ar gael nawr i fusnesau sy’n ei chael yn anodd ar hyn o bryd. Mae’r Llywodraeth yn gohirio taliadau TAW sy’n ddyledus rhwng nawr a diwedd mis Mehefin, ac mae’r holl fusnesau yn y sectorau adwerthu, lletygarwch a hamdden wedi’u heithrio rhag talu cyfraddau busnes am 12 mis. 

Yn ogystal â hyn, hoffwn annog busnesau yn y diwydiant teithio sy’n wynebu anawsterau o ran llif arian neu broblemau eraill i edrych ar warantau a benthyciadau a gefnogir gan y Llywodraeth sydd ar gael. Mae cynllun cadw swyddi yn ystod y coronafeirws wedi cael ei lansio hefyd. 
Mae rhestr lawn o’r cymorth sydd ar gael i'w weld drwy ddilyn y ddolen hon:  

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses  

Rydw i wedi cyhoeddi’r canllawiau sydd ar gael ar fy ngwefan hefyd www.robin-millar.org.uk