Plight of the Asian Elephant/Brwydr yr Eliffant Asiaidd

I am grateful to the constituents who have emailed to alert me to the plight of the Asian elephant and their use in the tourist trade.

Several colleagues have tabled questions to Defra ministers on this subject, with particular reference to the role of UK tour operators in advertising attractions involving Asian elephants.

I understand that Defra officials continue to be in regular contact with representatives from the Association of British Travel Agents (ABTA) on the issue of the welfare of elephants in tourist attractions overseas. I was pleased to see that ABTA recently updated its members’ animal welfare guidelines to include specific advice about this issue.

The UK has engaged in official discussions with the Indian High Commission to discuss specific areas on which we might work constructively beyond international settings such as the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).

Within CITES the UK has led on securing agreement to measures to increase focus on protecting Asian elephants. These include the strengthening of national legislation and enforcement to combat illegal trade in live Asian elephants, for range countries to develop strategies to manage their captive domestic populations and to develop and apply a regional registration and marking system covering domestic Asian elephants.

In response to considerable interest from members of the public and non-government organizations, the CITES Secretariat have issued a quick guide to CITES controls on international trade in live elephants; https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_Illegal_trade_report

‘International trade in live elephants, especially when it takes the animals out of their natural range, is a very sensitive issue that generates expressions of public concern. There are strict rules in CITES to regulate such trade, but the trade is not prohibited, and some aspects of the trade are not covered by CITES rules.

The trade controls applying to trade in live elephants from the wild depend on the country of origin of the animals.

African elephants in Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe are included in CITES Appendix II. This means that CITES Parties have agreed that although the species is “not necessarily now threatened with extinction” in these States, it may become so unless international trade in specimens from these States is strictly regulated in order to “avoid utilization incompatible with their survival”.

African elephants from other States and all Asian elephants are considered to be “threatened with extinction” and are therefore listed in Appendix I of the Convention. This means that import of live animals for “primarily commercial purposes” is not allowed so as not to “endanger further their survival”.

It should be noted that the way in which the animals are captured and kept prior to the export falls outside of the current scope of CITES and is regulated by the national laws of the countries supplying the elephants.’

You may also be interested in the petition currently open on the Parliament website, ‘ Ban adverts for and sale of Asian elephant tours that do not meet set standards’ https://petition.parliament.uk/petitions/302242

Please sign, so this important issue may have an opportunity to be debated and raise awareness in the UK.

 

 

Rwy’n ddiolchgar iawn i’r etholwyr sydd wedi e-bostio i dynnu fy sylw at frwydr yr Eliffant Asiaidd a’u defnydd yn y diwydiant twristiaeth.

Mae sawl cydweithiwr wedi cyflwyno cwestiynau i weinidogion Defra ar y pwnc hwn, gan gyfeirio'n benodol at rôl gweithredwyr teithio yn y DU wrth hysbysebu atyniadau sy'n cynnwys eliffantod Asiaidd.

Rwy’n deall bod swyddogion Defra yn parhau i fod mewn cysylltiad rheolaidd â chynrychiolwyr Sefydliad Asiantaethau Teithio Prydain (ABTA) ynglŷn â lles eliffantod mewn atyniadau twristiaeth dramor. Roeddwn yn falch o weld bod ABTA wedi diweddaru ei ganllawiau ar les anifeiliaid yn ddiweddar i gynnwys cyngor penodol am y mater hwn.

 

Mae’r DU wedi ymgysylltu â thrafodaethau swyddogol gydag Uwch Gomisiwn India i drafod meysydd penodol y gallem weithio'n adeiladol arnynt y tu hwnt i fforwm rhyngwladol fel y Confensiwn ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau sydd mewn Perygl (CITES).
 

O fewn CITES, mae'r DU wedi arwain ar sicrhau cytundeb am fesurau i gynyddu'r pwyslais ar warchod eliffantod Asiaidd. Mae'r rhain yn cynnwys cryfhau deddfwriaeth genedlaethol a gorfodaeth i frwydro yn erbyn masnach anghyfreithlon mewn eliffantod Asiaidd byw, i amrywiaeth o wledydd ddatblygu strategaethau i reoli eu poblogaethau domestig caeth ac i ddatblygu a chymhwyso system gofrestru a marcio ranbarthol sy'n cwmpasu eliffantod Asiaidd domestig.

Wrth ymateb i’r sylw sylweddol gan aelodau'r cyhoedd a sefydliadau anllywodraethol, mae ysgrifenyddiaeth CITES wedi cyhoeddi canllaw cyflym ar reolaethau CITES o fewn y fasnach ryngwladol mewn eliffantod byw; https://cites.org/eng/resources/reports/Annual_Illegal_trade_report

Mae’r fasnach ryngwladol mewn eliffantod byw, yn enwedig pan fydd yn tynnu'r anifeiliaid o'u cynefin naturiol, yn fater sensitif iawn sy’n ennyn pryder y cyhoedd. Ceir rheolau llym yn CITES sy’n rheoleiddio masnach o’r fath, ond nid yw’r fasnach wedi’i gwahardd, ac nid yw rheolau CITES yn ymdrin â rhai agweddau o’r fasnach.

Mae'r rheolaethau masnach sy’n berthnasol i fasnachu eliffantod byw, gwyllt yn dibynnu ar y wlad y daw’r anifeiliaid.

Mae eliffantod Affricanaidd Botswana, Namibia, De Affrica a Zimbabwe yn cael eu cynnwys yn Atodiad II CITES. Mae hyn yn golygu bod Partïon CITES wedi cytuno, er nad yw’r rhywogaeth “o reidrwydd bellach mewn perygl o ddiflannu” yn y Gwladwriaethau hyn, y gallai hynny ddigwydd oni bai bod masnach ryngwladol mewn sbesimenau o’r Gwladwriaethau hyn yn cael ei rheoleiddio’n llym er mwyn “osgoi defnydd sy’n anghydnaws â’u goroesiad”.

Ystyrir bod eliffantod Affricanaidd o Wladwriaethau eraill a’r holl eliffantod Asiaidd “mewn perygl o ddiflannu” ac felly fe'u rhestrir yn Atodiad I o’r Confensiwn. Mae hyn yn golygu na chaniateir  mewnforio anifeiliaid byw “at ddibenion masnachol yn bennaf” er mwyn peidio â “pheryglu eu goroesiad ymhellach”.

Dylid nodi bod y ffordd y mae'r anifeiliaid yn cael eu dal a’u cadw cyn eu hallforio y tu allan i gwmpas CITES ar hyn o bryd, ac mae'n cael ei reoleiddio gan gyfreithiau cenedlaethol y gwledydd sy'n cyflenwi’r eliffantod.

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y ddeiseb sydd ar agor ar wefan y Senedd, ‘Gwahardd hysbysebion ar gyfer gwerthu teithiau eliffantod Asiaidd sydd ddim yn bodloni’r safonau’ https://petition.parliament.uk/petitions/302242

Llofnodwch y ddeiseb, er mwyn i’r mater pwysig hwn gael cyfle i gael ei drafod ac i godi ymwybyddiaeth yn y DU.