Immigration Bill/Bil Mewnfudo

Yesterday, 18th May, saw the Second Reading of the Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Bill.

When people voted to leave the EU, they did so in the knowledge that the free movement system imposed by the EU would end. The Home Secretary has been clear that she has a particular responsibility to take back control and bring an end to free movement once and for all. To do this, the Government has introduced the Immigration and Social Security Coordination (EU Withdrawal) Bill in the House of Commons. This Bill will end free movement and provide the Government full control of our borders for the first time in many decades.

I welcome the Government’s commitment to build a fairer single, global immigration system which considers people based on their skills, rather than nationality. The Home Office has now released a policy statement outlining that it will replace free movement with the UK’s very own points-based system. This new system will prioritise those with the highest skills and greatest talents, including scientists, engineers, academics and innovators.

I supported this Bill as I have always believed that the new system is more than simply controlling immigration. I am glad that the Government has committed to reducing the overall levels of migration while ensuring we attract the best and brightest from across the world. This process is also about the creation of a high wage, high skill, high productivity economy. This ambition explains why the Government will not be introducing a general low skilled or temporary work route. I welcome this approach as the UK needs to move away from relying on cheap labour from Europe and focus instead on investment in technology and automation.

Since the details of the new points-based system were published in February, the world has undoubtedly changed, but what has not changed is the Government’s unwavering support for our NHS and its incredible professional staff. That is why the Government are introducing a new fast-track NHS visa, to prioritise the qualified staff needed to provide high-quality and professional care. These are exceptional times therefore it is right that policies that affect our NHS workers are kept under review, including the immigration health surcharge. I am pleased that the Home Secretary recently announced a free automatic one-year visa extension for those with six months or less left to stay on their visas.

The EU Settlement Scheme, which is a free Scheme, enables EU citizens who made our country their home to continue to build their lives here, including those working in the NHS. Applicants only need to complete three key steps – prove their identity, show that that they live in the UK, and declare any criminal convictions. It is designed to be as simple and straightforward as possible. My office has already assisted several constituents with successful applications and am happy to hear from anyone else needing assistance.

 

 

Ddoe, 18 Mai, gwelwyd Ail Ddarlleniad y Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE).

Pan bleidleisiodd pobl i adael yr UE, gwnaethant hynny gan wybod y byddai’r system rhyddid i symud a osodwyd gan yr UE yn dod i ben. Mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi nodi’n glir bod ganddi gyfrifoldeb penodol i gymryd rheolaeth yn ôl a rhoi terfyn ar y rhyddid i symud unwaith ac am byth. Er mwyn gwneud hyn, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno’r Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE) yn Nhŷ’r Cyffredin. Bydd y Bil hwn yn dod â rhyddid i symud i ben ac yn rhoi rheolaeth lawn dros ein ffiniau i’r Llywodraeth am y tro cyntaf ers degawdau.

Rwy’n croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i adeiladu un system fewnfudo fyd-eang decach sy’n ystyried pobl ar sail eu sgiliau, yn hytrach na’u cenedligrwydd. Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi rhyddhau datganiad polisi yn nodi y bydd yn cyflwyno system y DU ei hun, sy’n seiliedig ar bwyntiau, yn lle’r rhyddid i symud. Bydd y system newydd hon yn rhoi blaenoriaeth i’r rhai sydd â’r sgiliau a’r talentau gorau, gan gynnwys gwyddonwyr, peirianwyr, academyddion ac arloeswyr.

Cefnogais y Bil hwn gan fy mod yn wastad wedi credu bod y system newydd yn gwneud mwy na dim ond rheoli mewnfudo. Rwy’n falch bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i leihau’r lefelau mewnfudo cyffredinol a sicrhau yr un pryd ein bod yn denu’r bobl orau a mwyaf disglair o bob cwr o’r byd. Mae’r broses hon hefyd yn ymwneud â chreu economi â chyflogau uchel, sgiliau uchel a chynhyrchiant uchel. Mae’r uchelgais hon yn egluro pam na fydd y Llywodraeth yn cyflwyno llwybr cyffredinol ar gyfer gwaith sgiliau isel neu waith dros dro. Rwy’n croesawu’r dull gweithredu hwn gan fod angen i’r DU roi’r gorau i ddibynnu ar lafur rhad o Ewrop a chanolbwyntio yn hytrach ar fuddsoddi mewn technoleg ac awtomeiddio.

Mae’r byd yn sicr wedi newid ers cyhoeddi manylion y system newydd sy’n seiliedig ar bwyntiau ym mis Chwefror, ond yr hyn nad yw wedi newid yw cefnogaeth gadarn y Llywodraeth i’r GIG a’i staff proffesiynol anhygoel. Dyna pam y mae’r Llywodraeth yn cyflwyno fisa llwybr carlam newydd ar gyfer y GIG, er mwyn rhoi blaenoriaeth i’r staff cymwysedig sydd eu hangen i ddarparu gofal proffesiynol o safon uchel. Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg erioed, felly mae’n iawn bod polisïau sy’n effeithio ar weithwyr ein GIG yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, gan gynnwys y gordal iechyd mewnfudo. Rwy’n falch bod yr Ysgrifennydd Cartref wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd modd i unrhyw un sydd â chwe mis neu lai ar ôl i aros ar ei fisa gael estyniad awtomatig, di-dâl am flwyddyn.

Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, sy’n Gynllun di-dâl, yn galluogi dinasyddion yr UE sydd wedi ymgartrefu yn ein gwlad, gan gynnwys y rhai hynny sy’n gweithio yn y GIG, i barhau i adeiladu eu bywydau yma. Dim ond tri phrif gam y mae angen i ymgeiswyr eu cwblhau – profi pwy ydynt, dangos eu bod yn byw yn y DU, a datgan unrhyw gollfarnau troseddol. Mae’r cynllun wedi’i gynllunio i fod mor syml a hawdd ag sy’n bosibl. Mae fy swyddfa eisoes wedi helpu nifer o etholwyr â cheisiadau llwyddiannus ac mae’n barod i wrando ar unrhyw un arall sydd angen cymorth.