UNICEF – Adroddiad ‘Future at Risk’

Rydw i’n croesawu’r adroddiad ‘Future at Risk’ a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan UNICEF.  Mae’r adroddiad hwn yn nodi bod y pandemig yn rhoi pwysau mawr ar wasanaethau iechyd hanfodol mewn llawer o wledydd, yn enwedig gwledydd tlawd. Gallai hyn arwain at gynnydd yn lefelau marwolaethau ymysg mamau a phlant, a bygwth y cynnydd byd-eang tuag at gyflawni Nod Datblygu Cynaliadwy (NDC) 3. Oni bai fod camau pendant yn cael eu cymryd nawr, mae perygl y bydd y cynnydd tuag at y nod hwn a wnaed yn y gorffennol yn cael ei ddileu’n gyfan gwbl – fel gyda llawer o’r nodau eraill, fel addysg (NDC 4). 

Mae UNICEF hefyd yn nodi bod y DU wedi bod ar flaen agendâu iechyd byd-eang ers degawdau, a bod ganddi brofiad arbennig ym maes cymorth. Rydw i’n hyderus y bydd ymdrechion datblygu nawr ac yn y dyfodol yn parhau i anrhydeddu’r enw da hwn. Er enghraifft, yn 2020 addawodd y DU gyfanswm o £166 miliwn i fynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd ac i ddarparu cymorth i dros 7 miliwn o bobl agored i niwed mewn rhai o rannau mwyaf peryglus y byd.

Mae galw wedi bod ar i’r DU gyhoeddi cynllun i roi terfyn ar farwolaethau y gellir eu hatal ymysg mamau, babanod newydd-anedig a phlant .  Mae Gweinidogion wedi bod yn glir y bydd y ffordd y mae’r DU yn ymdrin â’r mater hwn yn cael ei llywio gan ganlyniadau’r Adolygiad Integredig, sy’n cynnwys adolygiad o bolisi tramor, sef y cam cywir yn fy marn i. Rydw i’n credu ei bod yn well aros nes y bydd yr Adolygiad wedi dod i ben cyn i’r DU ymrwymo i gamau gweithredu manwl ar y mater hwn. 

Rydw i’n cytuno hefyd â’r argymhelliad y dylai’r DU geisio arwain ymdrechion byd-eang i ddatblygu systemau iechyd cadarn. Mae’r Prif Weinidog eisoes wedi cyflwyno cynllun pum pwynt i gryfhau systemau iechyd yn erbyn argyfyngau iechyd byd-eang, ac mae wedi ymrwymo i roi addysg a grymuso merched, gan gynnwys iechyd atgenhedlol, ar yr agenda fyd-eang fel rhan o’n Llywyddiaeth o’r G7 eleni. 

Gallwch chi ddod o hyd i gopi o’r adroddiad drwy glicio’r ddolen isod:

https://www.unicef.org.uk/policy/a-future-at-risk-report/