Renters' Reform Bill/Bil Diwygio Rhentwyr

Housing is a devolved area in Wales however I thought this information on protecting private renters from evictions, particularly people of an older generation who could be more vulnerable could be important to many of you. I stood on a commitment to bring forward a better deal for renters and abolish ‘no fault’ evictions and introduce a lifetime deposit for tenants.

The Renters' Reform Bill 2019-20 was announced in the Queen’s Speech on 19 December 2019. No date is available for presentation of the Bill and will come forward as soon as parliamentary time allows, which will offer peace of mind to millions of people in the private rented sector. The Bill will also drive up standards in rented accommodation and crackdown further on rogue landlords.

Older people can be especially at risk of losing their home, which is why people with ill health, a disability or old age are given priority status when being provided accommodation by local councils. I also welcome the £4 million awarded to over 100 councils across England to tackle criminal landlords and letting agents that fail to provide a decent home for tenants.

While recent figures show that 82 per cent of people privately renting are satisfied with their accommodation, more still needs to be done and I will continue to support the Government’s work to provide better security for private renters and improve the sector even further.

In Wales housing is a devolved area and the equivalent of a Section 21 notice for periodic tenancies in Wales (also described as occupation contracts) is a Section 173 notice, and for fixed-term tenancies it's a Section 186 notice. Whilst the Housing Act 1988 still applies to tenancies in Wales, the Welsh Government has consulted on amending the Renting Homes (Wales) Act 2016 before it comes into force and is looking to increase the minimum notice period for a ‘no-fault' eviction.

Below is a link to the Shelter website which may provide more information:

https://sheltercymru.org.uk/get-advice/renting/the-renting-homes-wales-act-2016/

 

Er bod tai yn faes datganoledig yng Nghymru, roeddwn i’n meddwl y byddai’r wybodaeth hon am ddiogelu rhentwyr preifat rhag cael eu troi allan, yn enwedig pobl o genhedlaeth hŷn a allai fod yn fwy agored i niwed, yn bwysig i lawer ohonoch. Ymrwymais i gyflwyno gwell bargen i rentwyr a chael gwared ar achosion o droi pobl allan o’u cartrefi ‘heb fai’ a chyflwyno blaendal gydol oes ar gyfer tenantiaid.

Cyhoeddwyd Bil Diwygio Rhentwyr 2019-20 yn Araith y Frenhines ar 19 Rhagfyr 2019. Nid oes dyddiad ar gael ar gyfer cyflwyno’r Bil - bydd yn cael ei gyflwyno cyn gynted ag y bydd amserlen Senedd y DU yn caniatáu hynny, gan roi tawelwch meddwl i filiynau o bobl yn y sector rhentu preifat. Bydd y Bil hefyd yn codi safonau mewn perthynas â llety rhent ac yn fwy llym byth gyda landlordiaid diegwyddor.

Gall pobl hŷn, yn arbennig, fod mewn perygl o golli eu cartref, a dyna pam bod statws blaenoriaethol yn cael ei roi i bobl sâl, anabl neu hŷn pan fydd cynghorau lleol yn darparu llety iddynt. Rydw i hefyd yn croesawu’r £4 miliwn a roddwyd i dros 100 o gynghorau ledled Lloegr i fynd i’r afael â landlordiaid ac asiantaethau gosod tai troseddol sy’n methu â darparu cartrefi boddhaol i denantiaid. 

Er bod y ffigurau diweddaraf yn dangos bod 82 y cant o bobl sy’n rhentu’n breifat yn fodlon ar eu llety, mae angen gwneud mwy o hyd a byddaf yn parhau i gefnogi gwaith y Llywodraeth i ddarparu mesurau diogelu gwell i rentwyr preifat ac i wella’r sector ymhellach byth.

Mae tai yn faes datganoledig yng Nghymru. Yng Nghymru, hysbysiad Adran 173 yw’r hysbysiad sy’n cyfateb i hysbysiad Adran 21 ar gyfer tenantiaethau cyfnodol, a hysbysiad Adran 186 sy’n berthnasol ar gyfer tenantiaethau cyfnod penodol.  Er bod Deddf Tai 1988 yn dal i fod yn berthnasol i denantiaethau yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ynghylch diwygio Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 cyn iddi ddod i rym ac mae’n awyddus i gynyddu’r cyfnod hysbysu byrraf posibl ar gyfer troi pobl allan o’u cartrefi ‘heb fai’.

Mae’r ddolen isod i wefan Sheter a all roi rhagor o wybodaeth i chi:

https://sheltercymru.org.uk/get-advice/renting/the-renting-homes-wales-act-2016/