Protection of Civilians - Humanity & Inclusion campaign/Diogelu Sifiliaid - ymgyrch Dyngarwch a Chynhwysiant

I appreciate the level of concern regarding the protection of civilians expressed by the Humanity & Inclusion campaign.

Civilian protection remains central to the UK’s policy to prevent and resolve conflict and increase the effectiveness of the humanitarian system. The UK is committed to ensuring civilian safety, in recognition that armed conflict success must be measured by the security and wellbeing of affected communities, and not just by the control of territory.

The UK has specific legal obligations to protect civilians from being the object of attack, enshrined in International Humanitarian Law (IHL). The principles of IHL are unwavering and adherence to these rules form the basis of all military action. In addition, it is the UK’s responsibility to promote these standards through its internationally facing departments, and to work to prevent the loss of innocent life.

A major part of international humanitarian law is contained in the four Geneva Conventions of 1949. Nearly every State in the world has agreed to be bound by them. The Conventions have been developed and supplemented by two further agreements: The Additional Protocols of 1977 relating to the protection of victims of armed conflicts.

The UK’s commitments are further upheld as a permanent member of the UN Security Council and as an extensive contributor to UN peacekeeping efforts, and through alignment with the Convention on Certain Conventional Weapons, which restricts the use of weapons which are considered excessively destructive and indiscriminative.

International humanitarian law protects those who do not take part in the fighting, such as civilians and medical and religious military personnel. It also protects those who have ceased to take part, such as wounded, shipwrecked and sick combatants, and prisoners of war.

 These categories of person are entitled to respect for their lives and for their physical and mental integrity. They also enjoy legal guarantees. They must be protected and treated humanely in all circumstances, with no adverse distinction.

At home, the UK delivers extensive training through its Centre of Excellence for Human Security and our military is the first in the world to adopt a dedicated national defence policy on this matter. I further welcome the ongoing review of the UK’s Protection of Civilians Strategy, providing an opportunity to ensure that the policy reflects the changing nature of modern conflict and that it includes measures for all civilians including children and vulnerable people.

 

Rydw i’n gwerthfawrogi’r pryder a fynegwyd gan ymgyrch Dyngarwch a Chynhwysiant (Humanity and Inclusion) ynghylch diogelu sifiliaid.

Mae diogelu sifiliaid yn parhau i fod yn rhan ganolog o bolisi’r DU i atal a datrys gwrthdaro ac i wneud y system ddyngarol yn fwy effeithiol.  Mae’r DU wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch sifiliaid, i gydnabod y ffaith bod yn rhaid mesur llwyddiant gwrthdaro arfog yn ôl diogelwch a lles y cymunedau yr effeithir arnynt, ac nid dim ond drwy reoli tiriogaethau.

Mae gan y DU rwymedigaethau cyfreithiol penodol i ddiogelu sifiliaid rhag bod yn destun ymosodiadau, ac mae’r rhain wedi’u hymgorffori mewn Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol. Mae egwyddorion y gyfraith hon yn gadarn ac mae dilyn y rheolau hyn yn sail i holl weithredoedd y fyddin. Yn ogystal â hyn, cyfrifoldeb y DU yw hyrwyddo’r safonau hyn drwy ei hadrannau rhyngwladol, a gweithio i atal pobl ddiniwed rhag cael eu lladd. 

Mae rhan bwysig o’r gyfraith ddyngarol ryngwladol wedi’i chynnwys ym Mhedwar Confensiwn Genefa 1949.  Mae bron bob Gwladwriaeth yn y byd wedi cytuno i ymrwymo iddynt.  Mae’r Confensiynau wedi cael eu datblygu a’u hategu gan ddau gytundeb arall: Protocolau Ychwanegol 1977 sy’n ymwneud â diogelu dioddefwyr gwrthdaro arfog. 

Mae ymrwymiadau’r DU wedi’u cynnal ymhellach gan ei bod yn aelod parhaol o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ac yn gyfrannwr helaeth at ymdrechion cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig. Mae hefyd yn cydymffurfio â’r Confensiwn ar Rai Arfau Confensiynol, sy’n cyfyngu ar ddefnyddio arfau yr ystyrir eu bod yn rhy ddinistriol ac anwahaniaethol.

Mae cyfraith ddyngarol ryngwladol yn diogelu’r rheini nad ydynt yn cymryd rhan yn y brwydro, er enghraifft sifiliaid a phersonél milwrol meddygol a chrefyddol. Mae hefyd yn diogelu’r rheini nad ydynt yn brwydro mwyach, fel milwyr sy’n sâl, wedi cael eu hanafu neu eu llongddryllio, yn ogystal â charcharorion rhyfel. 

Mae gan bobl yn y categorïau hyn yr hawl i gael parch at eu bywyd a’u huniondeb corfforol a meddyliol. Maent hefyd yn elwa o warantau cyfreithiol. Rhaid iddynt gael eu diogelu a’u trin yn drugarog o dan bob math o amgylchiadau, heb unrhyw wahaniaethu anffafriol.

Gartref, mae’r DU yn darparu hyfforddiant helaeth drwy ei Chanolfan Ragoriaeth ar gyfer Diogelwch Dynol a’n byddin ni yw’r un gyntaf yn y byd i fabwysiadu polisi amddiffyn cenedlaethol penodol ar y mater hwn.  Rydw i’n croesawu’r adolygiad sy’n mynd rhagddo o Strategaeth Diogelu Sifiliaid y DU, sy’n gyfle i sicrhau bod y polisi’n adlewyrchu natur gyfnewidiol gwrthdaro modern ac yn cynnwys mesurau i ddiogelu pob sifiliad, gan gynnwys plant a phobl agored i niwed.