Motor Neurone Disease/Clefyd Niwronau Motor

It is crucial that people who have a terminal illness receive support when they need it, and that the process for retrieving this support does not involve not unnecessary stress. Special Rules for Terminal Illness mean that if you are living with a terminal illness you can have your benefit claim fast-tracked and paid at an enhanced rate, and many charities have campaigned for the rules to be further improved.

 

This is a cause that has my unwavering support, and I will be paying close attention to the review of the benefits system for terminally ill claimants. I want to make sure the recommendations of this review are implemented so that the most vulnerable people can access the support they need. Along with my colleagues, I will ensure that the Department of Work and Pensions (DWP) conducts an honest evaluation of our benefits system so that people with severe conditions get the best possible support.

 

The review will hear from claimants about their first-hand experiences, consider international evidence, and review current performance to better understand how the special rules and the Severe Conditions processes perform. It is vital that the DWP seeks senior medical input to help shape the evaluation and review the evidence gathered. Professor Bee Wee, NHS England National Clinical Director for End of Life Care, has already been a key contributor to this process.

 

Sadly, a third of people suffering from Motor Neurone Disease (MND) pass away within a year of their diagnosis and over half within two years. But people with MND who are expected to live significantly longer than six months will have to go through the work capability assessment process. Under these circumstances, they would be able to be covered by the Severe Conditions Criteria which would usually exempt them from further face-to-face reassessments.

 

Everyone with a terminal illness prognosis should be treated with the utmost sensitivity and care, which is why staff involved throughout the benefits process receive training on how best to handle claimants in this difficult situation.

 

I am not a member of the APPG on MND, however I am reassured by colleagues that action is being taken to support people with terminal conditions and I will be following this issue closely.

 

 

Mae’n hanfodol fod pobl sydd â salwch terfynol yn cael cefnogaeth pan fydd ei hangen arnynt, ac nad yw’r broses er mwyn cael y cymorth hwn yn golygu straen diangen. Os ydych chi'n byw gyda salwch terfynol, mae Rheolau Arbennig Salwch Terfynol yn golygu y gall eich hawliad budd-dal gael ei brosesu’n gyflym a’i dalu ar gyfradd uwch, ac mae llawer o elusennau wedi ymgyrchu o blaid gwella'r rheolau ymhellach.

 

Mae hwn yn achos sy’n cael fy nghefnogaeth ddiwyro, a byddaf yn edrych yn fanwl ar yr adolygiad o’r system budd-daliadau ar gyfer hawlwyr â salwch terfynol. Rydw i am wneud yn siŵr fod argymhellion yr adolygiad hwn yn cael eu rhoi ar waith fel bod y bobl fwyaf bregus yn gallu cael gafael ar y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Ynghyd â’m cydweithwyr, byddaf yn sicrhau bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnal gwerthusiad gonest o’n system budd-daliadau fel bod pobl ag anhwylderau difrifol yn cael y gefnogaeth orau bosibl.

 

Bydd yr adolygiad yn clywed gan hawlwyr am eu profiadau personol nhw, bydd yn ystyried tystiolaeth ryngwladol, a bydd yn adolygu’r perfformiad presennol er mwyn deall yn well sut y mae’r rheolau arbennig a’r prosesau Cyflyrau Difrifol yn perfformio. Mae’n hanfodol fod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ceisio mewnbwn meddygol ar lefel uwch i helpu i lunio’r gwerthusiad ac i adolygu’r dystiolaeth a gaiff ei chasglu. Mae’r Athro Bee Wee, Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol y GIG yn Lloegr, eisoes wedi cyfrannu’n allweddol at y broses hon.

 

Yn anffodus, mae traean o’r bobl sy’n dioddef o Glefyd Niwronau Motor (MND) yn marw o fewn blwyddyn iddynt gael diagnosis a thros hanner o fewn dwy flynedd. Ond bydd yn rhaid i bobl sydd ag MND y disgwylir iddynt fyw’n sylweddol fwy na chwe mis fynd drwy’r broses o asesu eu gallu i weithio. O dan yr amgylchiadau hyn, byddent yn gallu cael eu cynnwys yn y Meini Prawf Cyflyrau Difrifol a fyddai fel rheol yn eu heithrio rhag ailasesiadau wyneb yn wyneb pellach.

 

Dylid trin pawb sydd â phrognosis salwch terfynol gyda’r gofal a’r sensitifrwydd mwyaf, a dyna pam fod y staff sy’n ymwneud â'r broses fudd-daliadau ar ei hyd yn cael hyfforddiant ar y ffordd orau o ymdrin â hawlwyr yn y sefyllfa anodd hon.

 

Nid wyf yn aelod o’r Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Glefyd Niwronau Motor, ond mae fy nghyd-Aelodau yn fy sicrhau bod camau’n cael eu cymryd i gefnogi pobl sydd â chyflyrau terfynol a byddaf yn dilyn y mater hwn yn ofalus.