Fur Trade/Masnach mewn Ffwr

The UK is a nation of animal lovers, so it is only right that we have some of the highest welfare standards in the world. In addition to fur farming being banned in the UK, I am pleased to note that the import of fur products is tightly regulated. It is illegal to import furs derived from cats or dogs, or products made from them. In addition, the fur and skin of endangered animals or fish cannot be imported without a valid permit.

As well as this, it is prohibited to import furs or fur products from 13 wild animal species originating in countries where they are caught in the wild by leg-hold traps or trapping methods that do not meet international standards of humane trapping. Strict rules are also in place to ensure that animals kept for fur production are kept, trapped and slaughtered humanely.

There is considerable support for banning all imports of fur products. The UK continues to support the highest animal welfare standards worldwide as the best way of phasing out cruel and inhumane fur farming and trapping practices that are banned here. Now we have left the EU, the Government has retained all the current regulations banning imports of cat and dog fur and seal products from commercial hunts, as well as controls on products from endangered species and humane trapping. Until the end of the transition period it is not possible to introduce additional restrictions on the fur trade, but at the end of that period the UK will have a unique opportunity to ensure we have the highest standards in every area of animal welfare.

The UK will also be able to press for high standards through international forums such as the World Organisation for Animal Health, CITES and others. The UK will retake our seat on these bodies and be able more effectively to promote and support improved animal welfare standards internationally.

There will be an opportunity for government in the future, once we have left the EU and the nature of our future trading relationship has been established, to consider further steps such as a ban on fur imports or a ban on sales. In the interim the government considers that the transparency of information provided to consumers is key.

 

Fel gwlad sy’n caru anifeiliaid, nid yw’n syndod bod gan y Deyrnas Unedig y safonau lles anifeiliaid uchaf yn y byd. Yn amlwg, mae ffermio ffwr wedi’i wahardd yn y DU ond rwy’n falch o nodi hefyd bod mewnforio cynnyrch ffwr yn cael ei reoleiddio’n gaeth hefyd. Mae’n anghyfreithlon i fewnforio ffwr cathod neu gŵn yn ogystal ag unrhyw gynnyrch a wneir o'r ffwr hwn. Hefyd, nid oes hawl mewnforio ffwr na chroen anifeiliaid a physgod sydd o dan fygythiad heb drwydded ddilys.

At hynny, gwaherddir mewnforio ffwr neu gynnyrch ffwr o 13 rhywogaeth o anifeiliaid gwyllt sy’n deillio o wledydd lle mae’r anifeiliaid hyn yn cael eu dal yn y gwyllt gan faglau coesau neu ddulliau trapio sydd ddim yn bodloni safonau rhyngwladol mewn trapio trugarog. Mae rheolau caeth mewn grym i sicrhau bod anifeiliaid sy’n cael eu cadw at ddibenion cynhyrchu ffwr yn cael eu cadw, eu trapio a’u lladd yn drugarog.

Mae yna gefnogaeth sylweddol i wahardd mewnforio pob math o gynnyrch ffwr. Mae’r DU yn dal i gefnogi’r syniad mai sefydlu safonau uchel mewn lles anifeiliaid yn fyd-eang yw’r ffordd orau o ddileu ffermio ffwr a dulliau trapio anhrugarog a chreulon sydd wedi’u gwahardd yma. Nawr ein bod wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r Llywodraeth wedi cynnal a chadw’r holl ddeddfwriaeth bresennol sy’n gwahardd ffwr cathod a chŵn yn ogystal â chynnyrch morloi o helfeydd masnachol. Ceir rheoliadau hefyd ar gynnyrch o rywogaethau dan fygythiad a thrapio trugarog. Hyd at ddiwedd y cyfnod pontio, nid yw’n bosibl cyflwyno cyfyngiadau ychwanegol ar y fasnach ffwr, ond ar ôl y cyfnod hwnnw bydd gan y DU gyfle unigryw i sicrhau ein bod yn arddel y safonau uchaf mewn lles anifeiliaid yn gyffredinol.

Bydd y DU hefyd yn gallu rhoi pwysau ar fforymau rhyngwladol i gyflwyno safonau uchel, megis Sefydliad Iechyd Anifeiliaid y Byd, CITES ac eraill. Bydd gan y DU sedd ar y cyrff hyn unwaith eto a byddwn yn fwy effeithiol wrth hyrwyddo a chefnogi gwell safonau lles anifeiliaid yn rhyngwladol.

Yn y dyfodol ar ôl gadael yr UE ac ar ôl sefydlu natur ein perthynas fasnachu, bydd cyfle i lywodraeth ystyried camau pellach megis gwahardd mewnforio ffwr yn gyfan gwbl neu gyflwyno gwaharddiad ar ei werthu. Yn y cyfamser, mae’r llywodraeth o’r farn bod cyflwyno gwybodaeth dryloyw i ddefnyddwyr yn allweddol.