Caged Farm Animals/Anifeiliaid Fferm mewn Cewyll

The welfare of farm animals is hugely important, and I understand the concerns of many constituents on this matter.

The UK has some of the highest standards of animal welfare in the world. There is comprehensive legislation to uphold these standards, as well as guidance on how best to protect the welfare of specific animals living on farms, such as hens, pigs and cattle. The Government has already banned cages or close confinement systems where there is clear scientific evidence that they are detrimental to animal health and welfare and is actively looking into the use of cages. I understand that it will be considering the full range of options that are available for future reform.

The new statutory Code of Practice for the Welfare of Laying Hens and Pullets came into force in August 2018. The Code provides improved guidance on welfare legislation and reflects the latest scientific and veterinary advice. I am also aware that all major supermarkets have said they will stop selling eggs from hens kept in enriched cages by 2025.

On pig welfare, the aim is to get to a point where traditional farrowing crates are obsolete and important steps have been made on the use of free farrowing systems, but further advances are needed before compulsory replacement of farrowing crates can be recommended.

As the leave the EU the Government remains committed to maintaining the UK a world leader in protection of animals. This includes increasing maximum penalties for animal cruelty from six months to five years’ imprisonment and an update of statutory welfare codes. These codes strengthen guidance on how to meet the needs of livestock animals and enhance their welfare.

Ministers are also committed to making the necessary changes to UK law in a rigorous and comprehensive way to ensure animal sentience is legally recognised in UK law once the UK leaves the EU. I understand that the Department for Environment, Food and Rural Affairs is consulting with relevant organisations and authorities to enhance its policies and I look forward to receiving the results of these policy changes in due course.

 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-03-16/debates/034943BF-81AC-45EB-806A-E166F0AF291B/SentienceAndWelfareOfAnimals

 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2020-03-16/debates/F202C256-6D35-44DE-A059-90999F045572/CagingOfFarmAnimals

 

 

Mae lles anifeiliaid fferm yn bwysig iawn, ac rydw i’n deall pryderon nifer o etholwyr ynglŷn â'r mater hwn.

Mae safonau lles anifeiliaid y DU gyda’r uchaf yn y byd. Mae deddfwriaeth gynhwysfawr i gynnal y safonau hyn, yn ogystal â chanllawiau ar sut mae diogelu lles anifeiliaid penodol sy’n byw ar ffermydd, fel ieir, moch a gwartheg. Mae’r Llywodraeth eisoes wedi gwahardd cewyll neu systemau caethiwed cyfyng lle mae tystiolaeth wyddonol gryf eu bod yn niweidiol i iechyd a lles anifeiliaid, ac mae’n edrych ar sut mae cewyll yn cael eu defnyddio. Rydw i’n deall y bydd y Llywodraeth yn ystyried yr ystod lawn o opsiynau sydd ar gael ar gyfer diwygio yn y dyfodol.

Daeth Cod Ymarfer statudol newydd ynghylch Lles Ieir Dodwy a Chywennod i rym ym mis Awst 2018. Mae’r Cod yn darparu gwell canllawiau ar ddeddfwriaeth lles ac yn adlewyrchu’r cyngor gwyddonol a milfeddygol diweddaraf. Rydw i hefyd yn ymwybodol bod yr holl archfarchnadoedd mawr wedi dweud y byddan nhw’n rhoi’r gorau i werthu wyau ieir sy’n cael eu cadw mewn cewyll wedi’u cyfoethogi erbyn 2025.

O ran lles moch, y bwriad yw cyrraedd sefyllfa lle nad yw llociau porchella yn cael eu defnyddio mwyach, a bod camau pwysig wedi cael eu cymryd o ran defnyddio systemau porchella rhydd, ond mae angen gwella pethau cyn argymell ei gwneud yn orfodol bod llociau porchella yn cael eu disodli.

Wrth i ni adael yr UE, mae’r Llywodraeth yn dal wedi ymrwymo i sicrhau bod y DU yn arweinydd byd-eang o ran diogelu anifeiliaid. Mae hyn yn cynnwys cynyddu’r cosbau uchaf am greulondeb i anifeiliaid – o chwe mis yn y carchar i bum mlynedd – a diweddaru’r codau lles statudol. Mae’r codau hyn yn cryfhau’r canllawiau o ran sut mae diwallu anghenion da byw a gwella eu lles.

Mae gweinidogion hefyd wedi gwneud y newidiadau angenrheidiol i gyfraith y DU mewn modd trwyadl a chynhwysfawr er mwyn sicrhau bod gallu anifeiliaid i deimlo yn cael ei gydnabod yng nghyfraith y DU pan fydd y DU yn gadael yr UE. Rydw i’n deall bod Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn ymgynghori â’r sefydliadau a’r awdurdodau perthnasol i wella ei pholisïau ac rydw i’n edrych ymlaen at weld canlyniadau’r newidiadau hyn i’r polisïau maes o law.